1. Naprawa jest wykonywana na żądanie klienta, na podstawie sporządzonego przez Serwis karty zlecenia wykonania usługi naprawy.

2. Na karcie zlecenia są dane Klienta oraz dane samochodu. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności serwisowych, naprawczych i diagnostycznych zleconych przez Klienta, opis usterek, które obowiązkowo musi przekazać Klient, aby usługa mogła być prawidłowo wykonana.

3. Klient zobowiązany jest przy oddawaniu samochodu do naprawy opróżnić go z przedmiotów ruchomych mogących przesuwać się podczas podnoszenia pojazdu jak i innych przedmiotów wartościowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w samochodzie.

4. Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy po przeprowadzeniu diagnozy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.

5. Wykonanie usługi następuje wyłącznie w zakresie wynikającym z treści karty zlecenia wykonania usługi naprawy. Serwis nie jest zobowiązany do wykonania żądnych czynności wykraczających poza zleconą usługę.

6. Serwis wykonuje usługę naprawy przy użyciu nowych części zamiennych objętych gwarancją producenta. Serwis na życzenie Klienta może wykonać usługę naprawy przy użyciu używanych części zamiennych. W takim przypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady i usterki pojazdu spowodowane zamontowaniem używanych części zamiennych.

7. Klient może zlecić Serwisowi za dodatkową opłatą poszukiwanie używanych części zamiennych. Klient będzie zobowiązany do zapłaty opłaty za tę usługę w wysokości …..zł za każdą rozpoczętą godzinę poszukiwań.

8. W przypadku gdy usługa naprawy odbywa się przy użyciu części zamiennych dostarczanych przez Klienta, to w sytuacji gdy dostarczone przez Klienta części zamienne niezbędne do wykonania usługi naprawy nie pasują do pojazdu, czas oczekiwania Serwisu  na dostarczanie przez Klienta odpowiednich części zamiennych będzie rozliczany jako roboczogodzina.

9. W przypadku oczekiwania na decyzję Klienta odnośnie sposobu postępowania z dalszą naprawą pojazdu dłużej niż 2h liczonych od momentu poinformowania Klienta przez Serwis o rodzaju usterki i szacowanych kosztach jej usunięcia, a samochód jest na podnośniku lub jest rozmontowany, Klient zobowiązany będzie do zapłaty standardowa stawka godzinowa za roboczogodzinę za czas oczekiwania na decyzję Klienta.

10. Jeżeli podczas wykonywania zlecenia usługi naprawy, Serwis zdiagnozuje konieczność wykonania prac dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio ze zleconą przez klienta usługą, Serwis powiadomi klienta o zakresie prac dodatkowych i szacunkowych koszcie ich wykonania. Wykonanie  dodatkowych prac nastąpi  wyłącznie po rozszerzeniu treści zlecenia (umowy). Niedokonanie zmian (nierozszerzenia) przez klienta treści zlecenia powoduje wyłączenie odpowiedzialności serwisu za nienależyte wykonanie zleconej usługi, jeżeli pozostawało to w związku z brakiem wykonania usługi dodatkowej. Strony dopuszczają możliwość wyrażenia zgody przez klienta na rozszerzenie zakresu usługi za pomocą poczty elektronicznej, sms, na piśmie lub mms.

11. W przypadku odmowy wykonania dodatkowych prac o których mowa w pkt 10, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo użytkowania pojazdu, Klient zobowiązuje się pokwitować odbiór niesprawnego pojazdu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki użytkowania niesprawnego pojazdu.

12. Klient upoważnia Serwis do wykonania pojazdem jazdy próbnej , jeżeli będzie to konieczne do sprecyzowania usterek zgłoszonych w zleceniu albo sprawdzenia poprawności wykonanej Usługi. Jazdy próbnej dokonuje wyznaczona osoba z serwisu posiadająca niezbędne uprawnienia do kierowania mającym być naprawianym lub naprawionym pojazdem.

13. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu po powiadomieniu o wykonaniu zleconej usługi. W razie opóźnienia w odbiorze pojazdu przekraczającego 3 dni od dnia powiadomienia o wykonanej usłudze, odstawiony on będzie na miejsce postoju, a Klient zobowiązany będzie do zapłaty opłaty za parkowanie w wysokości 50 zł ( pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczęta dobę parkowania. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie pisemnie przez klienta bądź jego przedstawiciela i oznacza potwierdzenie wykonania usługi, zgodnie z treścią złożonego zlecenia.

14. Nie odebranie pojazdu przez klienta  w ciągu 6 miesięcy po upływie powiadomienia o wykonania usługi oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się pojazdu. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy.

15. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na postawie wystawionej na dzień odbioru faktury, rachunku lub paragonu, gotówką w kasie serwisu przed wydaniem pojazdu lub inną formą płatności wskazanej przez serwis( karta,przelew,blik itp. ).

16. W przypadku gdy szacunkowy koszt wykonania usługi naprawy pojazdu przekracza 2000 zł, Serwis wymaga opłacenia zaliczki w wysokości 50% szacunkowego kosztu wykonania usługi naprawy przed przystąpieniem do wykonywania usługi. Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją Klienta z wykonania usługi.

17. Rozliczenie zlecania następuje na podstawie cennika obowiązującego w Serwisie w momencie składania zlecenia, który stanowi Załącznik nr 1 do OWN.  Cennik robocizny oraz części zamiennych znajduje się w Serwisie i na żądanie Klienta będzie mu przedstawiony do wglądu.

18. Serwis nie odpowiada za samochody naprawione i nie odebrane w wyznaczonym terminie.

19. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz spółki Grupa STU sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – właściciela Serwisu, zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.

20. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 18.Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

21. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu jest Grupa STU sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, e-mail:……………………………..

22. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy obejmującej usługę naprawy pojazdu oraz do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora  czyli w szczególności w celu:

a. przyjmowania aut do napraw;

b. wystawiania zleceń naprawy;

c. wystawiania faktur za wykonane usługi oraz sprzedawane towary handlowe;

d. dochodzenia roszczeń.

23. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Klientów mogą być:

a. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki,

c. podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

24. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

25. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 21 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

26. Klientowi przysługuje prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c. przenoszenia danych,

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

27. W celu skorzystania z praw wskazanych powyżej, należy kontaktować z Administratorem danych na dane kontaktowe podane w pkt 20 powyżej.

28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy na usługę naprawy.

29. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

30. Administrator, nie przetwarza danych osobowych Klientów w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

31. Ogólne warunki naprawy i serwisowania samochodów w Serwisie MotoCentrum24 ( OWN) obowiązują od dnia 01.06.2021 r. i zostają opublikowane na stronie internetowej Serwisu – https://motocentrum24.com.pl.

32. Serwis udostępnia OWN do wglądu na żądanie Klienta.

 

© Copyright 2020 Moto Centrum 24